Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě a řízení školy.

Ve školním roce 2018/2019 pracovala školská rada v tomto složení: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., RNDr. Peter Krupka, Ph.D., a Mgr. Petr Steindl – zástupci žáků a jejich rodičů; Mgr. Marek Blaha, Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., a PhDr. Martina Literáková – zástupci pedagogického sboru; Ing. Miroslav Bajbár, Ph.D., Bc. et Bc. Michal Doležel a Ing. Marie Stehlíková – zástupci zřizovatele. Předsedou školské rady byl doc. Fuchs.

Školská rada se v průběhu uplynulého školního roku sešla dvakrát. Na svém zasedání v říjnu 2018 ředitel gymnázia dr. Herman předložil školské radě návrh výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018, který rada projednala a schválila. V následující rozpravě se hodnotil uplynulý školní rok, zejména průběh obou významných akcí – oslav 150 let gymnázia a světového finále ve volejbalu. Členové rady poté diskutovali o problémech přijímacího řízení, maturitních zkoušek a nového modelu financování základních a středních škol.

Na červnové schůzi informoval ředitel školy členy rady o aktuální situaci na gymnáziu, o nedávno ukončených maturitních zkouškách a o úspěchu čerstvého absolventa Josefa Minaříka, jenž vyhrál celostátní kola tří olympiád – matematické, fyzikální a informatické. Dr. Herman nastínil také záměr upravit školní řád (pravidla „bezmobilové školy“ na Příční) a nabídnout žákům maturitních tříd nové volitelné předměty (moderní dějiny, společenské vědy 2 a seminář z deskriptivní geometrie). Po schválení těchto záměrů pokračovala diskuze členů školské rady o aktuálních problémech českého středního školství.