Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Ve školním roce 2021/2022 pracovala na našem gymnáziu devítičlenná školská rada ve složení Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (předseda); RNDr. Peter Krupka, Ph.D., a RNDr. Pavel Sekanina, MSc. (zástupci žáků a jejich rodičů); Ing. Tomáš Bravený, doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D., a Mgr. Jaroslav Suchý (zástupci zřizovatele); Mgr. Marek Blaha, Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., a PhDr. Martina Literáková (zástupci pedagogického sboru).

Školská rada se ke svému jednání sešla podruhé v tomto školním roce v květnu 2022. K jednání jsme přizvali ředitele gymnázia RNDr. Jiřího Hermana, Ph.D. Pan ředitel informoval školskou radu o hospodaření v roce 2021, které bylo ovlivněno pandemií covidu-19. Méně prostředků škola získala například z pronájmu budovy, ušetřila naopak za cestovní příkazy, protože byly zrušeny obvyklé akce se studenty. Školská rada se také podrobně zabývala závěry České školské inspekce po hospitační činnosti na našem gymnáziu.

Největší prostor jsme věnovali novele Rámcového vzdělávacího programu, která se týká základních škol a nižšího gymnázia a vstoupí v platnost 1. září 2022. Na ni budou navázány změny ve školních vzdělávacích programech. Naše plány na nižším gymnáziu sice splňovaly požadavek na minimální hodinovou dotaci informatiky (4), ne však na rozložení hodin do všech čtyř ročníků. Vedení školy ani vyučující nesouhlasí s návrhem, aby se žáci učili Word, Excel a PowerPoint v rámci jiných předmětů, a proto hodinovou dotaci ještě navýšíme o další dvě hodiny s rozložením 1, 1, 2, 2 v jednotlivých ročnících nižšího gymnázia. V matematické primě proto ubereme jednu hodinu matematiky, ve všeobecných třídách bude změna znamenat v celkovém součtu hodin za všechny čtyři roky o půl hodiny nižší dotaci matematiky a češtiny a o hodinu nižší dotaci tělesné výchovy (TV po úpravě 3, 2, 2, 2). Školská rada také souhlasí se záměrem zavést povinnost druhého cizího jazyka od sekundy při zachování rozsahu jeho výuky ve vyšších ročnících nižšího gymnázia.

Dr. Herman informoval školskou radu o deseti ukrajinských žácích na našem gymnáziu. Všichni se nějakou formou učí česky. Navštěvují kurz, který ve škole vede naše bývalá kolegyně PhDr. Alena Odehnalová, ale také kurzy organizované jinými institucemi. Většina ukrajinských žáků bude opakovat ročník, pokud v ČR zůstanou. Dva z nich budou skládat ukrajinskou maturitu a již dělali přijímací zkoušky na brněnské vysoké školy, kde by chtěli od příštího školního roku studovat.

V následné diskuzi se členové školské rady vyjadřovali ke všem projednávaným záležitostem a hovořili také o dopadu války na ukrajinské rodiny.