Charakteristika jednotlivých typů tříd

Třída se zaměřením na matematiku

Je určena pro žáky talentované v matematice (fyzice, informatice), a to nejen z Brna, ale i z celého Jihomoravského kraje. Jejím cílem je takové žáky soustředit, poskytnout jim v matematice, fyzice a informatice hlubší vzdělání, a tak je kvalitně připravit ke studiu na vysokých školách (především přírodovědného a technického zaměření) u nás i v zahraničí.

Jak je patrno z předložených učebních plánů, je v této třídě posílena hodinová dotace profilových předmětů; matematika se vyučuje podle speciálních osnov i učebních textů. Na výuce v těchto třídách se podílejí i vysokoškolští učitelé z Ústavu matematiky a statistiky PřF MU a vědečtí pracovníci Matematického ústavu AV ČR.

Rozvoj matematických schopností žáků matematické třídy není zajištěn jen učebním plánem a osnovami, ale řadou mimoškolních akcí, kterých se žáci této třídy zúčastňují. Téměř všichni studenti řeší úlohy matematické a fyzikální olympiády, někteří z nich dosahují v těchto soutěžích vynikajících výsledků – ať na úrovni celostátní či mezinárodní. Jsou pro ně pořádány speciální semináře, řeší úlohy korespondenčních soutěží a zúčastňují se různých soustředění. Na rozvoji talentu se významně podílejí i jiné instituce, zejména PřF MU, s níž má naše gymnázium podepsánu patronátní dohodu. Kromě vlastní výuky umožňuje fakulta našim studentům účast na některých svých akcích; zvlášť výrazně nadaní žáci pracují individuálně pod vedením zkušených vysokoškolských učitelů. Velkou pozornost věnuje naše gymnázium také informatice, mnozí absolventi pokračují ve vysokoškolském studiu na některé z fakult informatiky Masarykovy univerzity či VUT.

Ubytování pro mimobrněnské studenty lze zajistit v domovech mládeže v Brně.

Do třídy s matematickou profilací se přijímají žáci 5. tříd, kteří se pro toto studium rozhodnou, vyznačí to v přihlášce ke vzdělávání a úspěšně absolvují přijímací řízení. Po absolvování kvarty jsou tito žáci rozděleni do dvou tříd. Ti, kteří úspěšně projdou interním přijímacím řízením, pokračují ve třídě s matematickým zaměřením. Tato třída je pak (asi z jedné třetiny) doplněna o talentované žáky z ostatních víceletých gymnázií a o absolventy základních škol. Zbylí žáci z matematické kvarty pak pokračují (bez jakýchkoliv přijímacích zkoušek) ve studiu na vyšším stupni našeho gymnázia ve třídě s všeobecným zaměřením.

Třída se všeobecným zaměřením

Učební plán této třídy je specificky upraven pro naše gymnázium tak, aby v něm byla vyvážena přírodovědná, jazykovědná i humanitní složka vzdělávání. Široká nabídka volitelných předmětů v posledních ročnících studia umožňuje žákům cílenou přípravu k vysokoškolskému studiu vybraného oboru.

Datum poslední revize dokumentu: 14. 1. 2019