Pravidla pro poskytování informací

Základní údaje

Název organizace:

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Adresa:

třída Kapitána Jaroše 14, 657 00 Brno

Kontakt:

Telefon - ředitelna: +420 - 545 577 371
Telefon - kancelář: +420 - 545 321 282
Telefon - Příční: +420 - 545 211 186
Email: jaroska [zavináč] jaroska [tečka] cz
Web: http://www.jaroska.cz

 

Program gymnázia je vydáván každým rokem v listopadu - k dispozici je na vrátnici školy.

Tato informační stránka je zveřejněna v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a s Pokynem MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/99 Sb. (č.j. 31479/99-14).

Zřizovací listina vydaná dne 21. června 2001 pod č. j. 10/71 Jihomoravským krajem se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82.
Název organizace byl stanoven takto:

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace.
IČO: 00 559 032
Typ hospodaření: příspěvková organizace
Součástí školy je školní jídelna – IZO: 108 028 739

Ředitel Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, p.o. RNDr. Jiří Herman, Ph.D., jmenován dekretem MŠMT ze dne 29.1.1997, č.j. 11 620/97-61 s účinností od 1.února 1997 a potvrzen dopisem hejtmana Jihomoravského kraje ing. Juránka č. j. KH/1151/01 ze dne 28.8.2001. 

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy podle § 3 z. č.564/1990 Sb.

§3 z.č.564/1990 Sb. (doslovné znění)

 

(1)

Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školní zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků* odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy (je-li zřízena), pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy zřizovateli. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy.
 

(2)

Ředitel rozhoduje:

a)

o odkladu povinné školní docházky,

b)

o dodatečném odložení povinné školní docházky,

c)

o zařazení dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny a školního klubu pokud počet dětí nepřesahuje počet přihlášených dětí, které lze přijmout,

d)

o zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních základních škol, základních škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících a do pomocných škol* do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy nebo jsou umístěny v dětském domově ve spádovém obvodu školy,

e)

o přijetí ke studiu ve středních školách, speciálních středních školách a odborných učilištích,

f)

o přerušení studia,

g)

o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žáků, středních škol,

h)

o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia,

i)

o výši příspěvků v jednotlivých případech na úhradu nákladů ústavní výchovy a ochranné výchovy a výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s hmotnou péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách a školských zařízeních,

j)

o výši příspěvku v jednotlivých případech na školní stravování,

k)

o výši příspěvku v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole,

l)

o žádosti žáka ke změně studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.
 

(3)

Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Obdobně může postupovat ředitel předškolního zařízení. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.

Odvolání proti rozhodnutí

Rozhodnutí ředitele školy uvedená v odst. 2 - pro střední školy pod písmeny e), f), g), h), i), j), l) - podléhají správnímu řízení ve smyslu z.č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád) a vyhlášky č. 10/1997 Sb. o přijímání žáků a uchazečů na střední školy.

Proti rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím ředitele školy ke Školskému úřadu Brno-město, Křížová 22, 60300 Brno.

Poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností

Pracovníci kompetentní k poskytování informací:

Jméno Funkce Telefon   Email
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel 545 577 371   herman [zavináč] jaroska [tečka] cz
Mgr. Jana Sítařová zást. ředitele 545 321 282   sitarova [zavináč] jaroska [tečka] cz
RNDr. Pavel Boucník zást. ředitele 545 321 282   boucnik [zavináč] jaroska [tečka] cz
Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D. z.ř. pro nižší gym. 545 211 186   necas [zavináč] jaroska [tečka] cz
Mgr. Cristina Turcanu sekretářka 545 321 282   jaroska [zavináč] jaroska [tečka] cz

Pracovníci kompetentní k přijímání a vyřizování stížností:

Jméno Funkce Telefon   Email
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel 545 577 371   herman [zavináč] jaroska [tečka] cz

V případě nepřítomnosti:

Jméno Funkce Telefon   Email
Mgr. Jana Sítařová zást. ředitele 545 321 282   sitarova [zavináč] jaroska [tečka] cz
RNDr. Pavel Boucník zást. ředitele 545 321 282   boucnik [zavináč] jaroska [tečka] cz
Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D. z.ř. pro nižší gym. 545 211 186   necas [zavináč] jaroska [tečka] cz

Postup při vyřizování stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů je upraveno vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Vyhláška se nevztahuje na podněty, které jsou svým charakterem podněty k přezkoumání mimo odvolací řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 

Přijímání stížností

 

Stížnost doručená na školu poštou přijímá sekretářka školy, která je pověřena evidencí pošty. Stížnost doručenou osobně přijme ředitel školy nebo zástupce ředitele, a to zpravidla v písemné podobě. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše záznam, předloží jej stěžovateli k podpisu a zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou evidenci a označení. Toto ustanovení se přiměřeně použije i u stížností podaných přenosem dat a u stížností neidentifikovaného stěžovatele.
Stížnosti se přijímají každý pracovní den v pracovní době.
Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, postoupí ředitelství školy těmto orgánům a organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Ve stejné lhůtě vyrozumí i stěžovatele, pokud zjistí, že vyřízení stížnosti může přesáhnout lhůtu 10 dnů ode dne přijetí.

Evidence stížností

 

Za úřední evidenci, správné a včasné vyřizování ústních i písemných stížností odpovídá ředitel školy.
Úřední evidence stížností obsahuje:
datum podání, věc a přidělené číslo jednací,
jméno, příjmení a adresu stěžovatele,
označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje,
předmět stížnosti,
kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení,
výsledek šetření a opatření ke zjednání nápravy,
datum vyřízení stížnosti, příp. prodloužení termínu lhůty pro vyřízení stížnosti.
Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Vyřizování stížností

 

Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci povinni:
prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách,
objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat,
výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná,
o výsledku šetření informovat stěžovatele,
u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření zapsat do evidence.
Opakovaná stížnost bude ředitelstvím školy přezkoumána formálně a věcně a bude ověřeno, zda stížnost byla správně vyřízena. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti a formální a věcné přezkoumání potvrdilo správnost vyřízení původní stížnosti, příjem stížnosti se nepotvrdí a stížnost nebude prošetřována.

Lhůty k vyřízení

 

Pokud není potřeba provést šetření na místě nebo na podkladě vyjádření jiných orgánů, činí lhůta k vyřízení podané stížnosti 10 dnů ode dne jejího doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit jen ve výjimečných případech se souhlasem ředitele gymnázia. O důvodech musí být stěžovatel vyrozuměn.
Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn.

O došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech s rozborem jejich obsahu, příčin zjištěných závad a s uvedením opatření provedených k nápravě zpracovává dvakrát ročně ředitel školy zprávu.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

1)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanoví podmínky, za kterých organizace poskytuje informace ze své působnosti. Nevztahuje se na postup při poskytování informací, který je upraven zvláštními předpisy.

2)

Gymnázium je za podmínek stanovených tímto zákonem povinno poskytovat informace vztahující se k své působnosti. Tyto informace poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

3)

Informací, kterou je škola povinna poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v její působnosti, nikoli však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.

4)

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba, to znamená také územní samosprávný celek, jiný orgán státní správy, hromadný sdělovací prostředek apod., která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

5)

Zveřejněnou informací je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, umístěná ve veřejné knihovně nebo s možností dálkového přístupu (pomocí telekomunikačního zařízení).

6)

Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).

7)

Škola nesmí poskytnout informaci, která:

a)

je v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a nařízením vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, označena za utajovanou skutečnost, ke které žadatel nemá oprávněný přístup,

b)

vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon (např. § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 38a odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, § 45b odst. 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, § 9 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě) nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno. (Ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní zákony, např. zákon č. 256/1995 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, občanský zákoník. Požadavky na ochranu osobnosti a soukromí stanovené těmito zvláštními předpisy jsou zásadně do zákona č. 106/1999 Sb. převzaty.),

c)

je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu (výše neinvestičních výdajů a investičních výdajů přidělených jednotlivým školám, předškolním a školským zařízením, výše dotací poskytnutých jednotlivým soukromým školám, předškolním a školským zařízením atd.),

d)

byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Jedná se o informace, které školský úřad získal od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro splnění těchto úkolů a přitom nejsou chráněny podle písmena b) a c)

e)

se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle zákona č. 35/1965 Sb., autorský zákon. Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým a uměleckým, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze poskytovat jiné sobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora. Autorská ochrana není poskytována informacím obsaženým v dílu jako takovému. V rámci resortu se tato ochrana týká například individuálně schválených učebních dokumentům soukromých škol a projektů žadatelů o poskytnutí dotace).
 

8)

Gymnázium smí omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům vydaným ředitelem gymnázia. Omezení práva na informaci znamená, že gymnázium poskytne požadované informace po vyloučení informací, které gymnázium nesmí poskytnout.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá sekretářka školy, která je pověřena evidencí pošty. Po jejím zaevidování ji neprodleně předá zástupci ředitele k vyřízení. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, nebo na jiných nosičích dat přijímá některý ze zástupců ředitele, příp. ředitel školy.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřený pracovník místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořízení kopie nebo na paměťových mediích.

Ústní žádost

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitelství gymnázia k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Písemná žádost

 

Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.
Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči škole, nebo kdo žádost podal, ředitel školy ji bez dalšího šetření odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., nepodléhá evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.
Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve ředitelství školy žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
Pokud je požadovaná informace mimo působnost gymnázia, bude žádost odložena a důvod odložení bude ředitelstvím školy sdělen do tří dnů žadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).
Ředitelství školy poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, v jaké bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník.
Patnáctidenní lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze z následujících důvodů:
Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným orgánem státní správy, který má vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před plynutím patnáctidenní lhůty.

Odmítnutí poskytnutí informace

 

Pokud organizace odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě do 15 dnů, popřípadě prodloužené lhůtě o 10 dnů rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydá v případě odložení věci (čl. 2 odst. 2 a 4).
Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu § 46 zákona č. 71/1967 Sb. a musí obsahovat následující náležitosti:
název a sídlo organizace,
číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby),
výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem,
odůvodnění, které obsahuje důvod zamítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,
poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době odvolání,
vlastnoruční podpis ředitele školy nebo jejího statutárního zástupce s uvedením jména, příjmení a funkce,
jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím gymnázia ke Školskému úřadu Brno, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Evidence žádostí o poskytnutí informace

 

Žádosti o poskytnutí informací eviduje sekretářka gymnázia.
Evidence žádostí obsahuje:
datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
jméno, příjmení žadatele (název, sídlo), spojení na žadatele,
datum vyřízení žádosti.
Údaje v evidenci žádostí jsou ochráněny podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Jedná se zejména o:

 

zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění
zákon č. 29/1984 Sb., o základních školách, středních školách a vyšších odborných školách (školský zákon), v platném znění
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem
vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, v platném znění
vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, v platném znění
zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění
vyhláška č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů, v platném znění
vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři gymnázia v obvyklou pracovní dobu.

Sazebník úhrad za poskytování písemných informací

V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p.o. sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.

Osobní náklady

Účtují se skutečné mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informaci. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

Věcné náklady

Pořízení kopie již zveřejněné informace

1,50 Kč za 1 stránku

Papír

0,20 Kč za 1 stránku

 

 

Faktické náklady poštovného podle platných tarifů

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem úhrad jsou splatné na základě složenky nebo pokladního dokladu vystaveného v kanceláři školy na částku podle vyúčtovaných nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací pověřeným pracovníkem organizačně – správního oddělení.

Vzor vyúčtování nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací

Vyúčtování nákladů spojených s vyhledáním poskytnutím požadovaných informací

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 17

Osobní náklady

 

Zaměstnanec Prům. hod. mzda Časová náročnost Částka před zaokr. Částka po zaokr.
         

Věcné náklady

 

Papír Pořízení fotokopie Disketa Poštovné Náklady celkem
         

Osobní náklady:  ............................
Věcné náklady:   ............................
Celkem:   ...................................
Zálohou bylo uhrazeno:  .....................

Zbývá doplatit:   ....................       podpis oprávněného zaměstnance


V Brně dne 3. 9. 2001
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia