Informace o přijímacím řízení pro žáky z devátých tříd

Napsal uživatel marba dne 14.05.2020 - 12:26

Jediný termín přijímacích zkoušek k čtyřletému studiu na gymnáziu byl stanoven na pondělí 8. června 2020. Na našem gymnáziu zkoušky vykonají ti uchazeči, kteří si naši školu uvedli na přihlášce jako první v pořadí. Výsledky přijímací zkoušky však CERMAT poskytne oběma školám, které uchazeč uvedl na přihlášce, a tedy každý uchazeč bude na obou školách zařazen do výsledkové listiny přijímacího řízení. Doba na vypracování zkoušek byla letos prodloužena - zkouška z matematiky trvá 85 minut, z českého jazyka 70 minut.

Nejpozději 25. května 2020 obdrží uchazeči, kteří budou konat zkoušky na našem gymnáziu, pozvánku k přijímací zkoušce. Bude zaslána na emailovou adresu zákonného zástupce, která je uvedena na přihlášce. Zároveň v týž den budou na této webové stránce uvedeny i další informace o termínech a způsobu oznamování a vydávání rozhodnutí o přijetí ke studiu a nahlížení do spisu. Pravděpodobný termín, kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, je 16. červen 2020. Při přijímacím řízení budou uplatněna nezměněná kritéria, zveřejněná ředitelem školy v lednu 2020.

Také uchazečům o studium na našem gymnáziu, kteří budou přijímací zkoušku konat na jiné škole, bude na emailovou adresu zákonného zástupce nejpozději 25. května 2020 odeslána zpráva, v níž bude uveden kód uchazeče, pod nímž najde své umístění ve výsledkové listině.

I když zvláštní zákon, který upravuje podmínky přijímacího řízení pro letošní školní rok, zrušil možnost odvolání proti nepřijetí ke studiu, budou mít nepřijatí uchazeči ("pod čarou") možnost požádat ředitele školy o změnu jeho rozhodnutí prostřednictvím tzv. žádosti o vydání nového rozhodnutí. Poučení o formálních náležitostech a lhůtách takové žádosti bude uvedeno v odůvodnění rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu.

Protože někteří uchazeči o studium na naší škole vykonají přijímací zkoušky na jiných školách, stanovuji pro všechny uchazeče nový nejzazší termín pro odevzdání všech podkladů, které osvědčují předpoklady žáků pro studium na našem gymnáziu (výsledkové listiny olympiád a soutěží, potvrzení o zájmové činnosti apod.), které dosud nebyly gymnáziu poskytnuty, na 31. května 2020. Uvedená potvrzení naskenujte a odešlete emailem do uvedeného data na adresu sitarova@jaroska.cz.

Hodně úspěchů při přijímacím řízení přeje
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia