Školní poradenské pracoviště

<p><strong>&Scaron;koln&iacute; poradensk&eacute; pracovi&scaron;tě</strong> slouž&iacute; k&nbsp;poskytov&aacute;n&iacute; odborn&yacute;ch poradensk&yacute;ch a konzultačn&iacute;ch služeb pro ž&aacute;ky, jejich z&aacute;konn&eacute; z&aacute;stupce a pedagogy. Pracovi&scaron;tě klade důraz na citlivost a důvěrnost jedn&aacute;n&iacute;, z&aacute;ruku ochrany osobn&iacute;ch dat klientů a zaji&scaron;těn&iacute; včasn&eacute; intervence.</p>
<p><strong>Hlavn&iacute;m c&iacute;lem &Scaron;PP</strong> je poskytov&aacute;n&iacute; poradensk&eacute; p&eacute;če ž&aacute;kům &scaron;koly, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na pr&aacute;ci s riziky, kter&aacute; mohou nepř&iacute;znivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostn&iacute;ho rozvoje ž&aacute;ků.</p>
<p><strong>Členov&eacute; t&yacute;mu &Scaron;PP</strong> se sch&aacute;z&iacute; na pravideln&yacute;ch pracovn&iacute;ch porad&aacute;ch. Společně konzultuj&iacute; a ře&scaron;&iacute; situace vyžaduj&iacute;c&iacute; intervenčn&iacute; nebo preventivn&iacute; p&eacute;či psychologa, metodika prevence či v&yacute;chovn&eacute;ho poradce, př&iacute;padně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkov&aacute;n&iacute; jin&eacute; odborn&eacute; p&eacute;če.</p>
<h2>KONTAKTY NA PRACOVN&Iacute;KY &Scaron;PP:</h2>
<h3>V&Yacute;CHOVN&Yacute; PORADCE:</h3>
<p><strong>niž&scaron;&iacute; gymn&aacute;zium: Mgr. Michal Hub&aacute;ček</strong></p>
<p class="rteindent1">konzultačn&iacute; hodiny p&aacute;tek 10:00 - 10:45</p>
<p class="rteindent1">kabinet Vv na Př&iacute;čn&iacute;</p>
<p class="rteindent1">hubacek@jaroska.cz</p>
<p><strong>vy&scaron;&scaron;&iacute; gymn&aacute;zium: Mgr. Jana S&iacute;tařov&aacute;</strong></p>
<p class="rteindent1">konzultačn&iacute; hodiny čtvrtek 13:30 - 14:30</p>
<p class="rteindent1">kabinet z&aacute;stupkyně ředitele č.203</p>
<p class="rteindent1">sitarova@jaroska.cz</p>
<h3>METODIK PREVENCE:</h3>
<p><strong>niž&scaron;&iacute; gymn&aacute;zium: PaedDr. Zuzana Kučerov&aacute;</strong></p>
<p class="rteindent1">konzultačn&iacute; hodiny ponděl&iacute; 12:00 - 12:45</p>
<p class="rteindent1">kabinet biologie na Př&iacute;čn&iacute;</p>
<p class="rteindent1">kucerova@jaroska.cz</p>
<p><strong>vy&scaron;&scaron;&iacute; gymn&aacute;zium: Mgr. Jaroslava Mař&iacute;kov&aacute;</strong></p>
<p class="rteindent1">konzultačn&iacute; hodiny 12:45 - 13:45</p>
<p class="rteindent1">kabinet knihovna č. 418</p>
<p class="rteindent1">marikova@jaroska.cz</p>
<h3>PSYCHOLOG:</h3>
<p><strong>PhDr. Magdalena Nov&aacute;kov&aacute;</strong></p>
<p class="rteindent1">tel.: 545&nbsp;321 282</p>
<p class="rteindent1">e-mail: magdal.novak@seznam.cz</p>
<p class="rteindent1">Konzultačn&iacute; hodiny: p&aacute;tek 6:45&ndash;14:00 hodin</p>
<ul>
<li>Konzultace u psycholožky prob&iacute;haj&iacute; na z&aacute;kladě ž&aacute;dosti ž&aacute;ka, rodiče, pedagoga, př&iacute;padně v&yacute;chovn&eacute;ho poradce nebo metodika prevence.</li>
<li>Osobn&iacute; setk&aacute;n&iacute; ž&aacute;ka je realizov&aacute;no za předpokladu, že z&aacute;konn&yacute; z&aacute;stupce nezletil&eacute;ho ž&aacute;ka s&nbsp;touto formou souhlas&iacute; a podepsal individu&aacute;ln&iacute; souhlas s&nbsp;činnost&iacute; psychologa.</li>
<li>Ve&scaron;ker&aacute; činnost psychologa je důvěrn&aacute; a podl&eacute;h&aacute; Etick&eacute;mu kodexu pr&aacute;ce &scaron;koln&iacute;ch psychologů.</li>
<li>Zach&aacute;zen&iacute; s&nbsp;ve&scaron;ker&yacute;mi daty jak v&nbsp;p&iacute;semn&eacute; podobě, tak v&nbsp;podobě &uacute;stn&iacute;ch informac&iacute; podl&eacute;h&aacute; pokynům dle nař&iacute;zen&iacute; GDPR.</li>
</ul>