Josef Kudela (1937 - 1941)

Narodil se 27. 5. 1886 v Horní Lhotě ve Slezsku. Absolvoval gymnázium v Opavě. Studoval na Karlově univerzitě, po jejím ukončení se stal postupně profesorem v Ostravě, Přerově, Orlové, Kyjově a Strážnici. Jeho pedagogickou činnost přerušila válka, do které byl povolán 1. 2. 1915 a brzy poslán na ruskou frontu. 23. 9. u Lucku přešel dobrovolně k nepříteli. V legiích se nakonec stal správcem informačně-osvětového odboru čs. vojenské správy na Sibiři se sídlem v Irkutsku. Obdržel hodnost majora, přičemž jeho postavení odpovídalo funkci jakéhosi ministra pro kulturu a informace. Za svoje působení obdržel Řád Sokola za zásluhy. Do Brna přišel po ukončení služby v armádě a stal se řádným profesorem na reálném gymnáziu. Roku 1922 přešel na klasické gymnázium, kde přednášel latinu a řečtinu (v nižších ročnících i češtinu a němčinu). Vedle toho byl významným legionářským publicistou a historikem. Když se v roce 1937 stal ředitelem, zavládl v ústavu nový duch. Kudela byl jako ředitel organizačně schopný, energický a duševně mladý. Zdůrazňoval lásku k národu a vlasti, obohacoval výuku mimoškolními iniciativami. Jeho rozmach byl přerušen mnichovskými událostmi a následnou okupací. Kudela si na počátku školního roku 1939/40 vzal zdravotní dovolenou a zastupoval jej Hugo Sáňka. V roce 1941 byl zatčen a zahynul 23. 3. 1942 v Osvětimi. Na jeho paměť bylo roku 1946 gymnázium přejmenováno na Kudelovo a neslo tento název do roku 1952.