František Kahuda (1945 - 1946)

Nastoupil po studiích jako mladý zatímní profesor od září 1937 na náš ústav, kde potom vyučoval matematiku a fyziku devět let, do 30. 4. 1946. Patřil k přísným a pracovitým matematikům a byl vždy korektním a spravedlivým profesorem, který se myšlenkově přiřadil k tendencím ušlechtilého ředitele Kudely. 6. 6. 1945 byl Zemským národním výborem jmenován do funkce prozatímního správce ústavu.

Vedl ústav do 30. 4. 1946, kdy odešel jako vedoucí oddělení gymnazií do pražského Výzkumného ústavu pedagogického a v letech 1948 - 49 pracoval v téže funkci na ministerstvu školství. Nato (1949 - 52) byl docentem na pedagogické fakultě Karlovy univerzity, v letech 1952 - 53 byl vedoucím odboru univerzit na ministerstvu školství, v roce 1954 se stal 1. náměstkem ministra školství. V letech 1954 - 63 byl ministrem školství a 1963 - 67 opět 1. náměstkem ministra školství. Poté (1967 - 70) přednášel jako univerzitní profesor ekonomii a sociologii na Vysoké škole ekonomické, byl i profesorem na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a ředitelem Laboratoře sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství. Naposledy působil v době od roku 1970 do roku 1986 jako ředitel Psychoenergetické laboratoře Fakulty chemického inženýrství VŠCHT v Praze.

Kromě zásluh, které si Kahuda získal při poválečném budování ústavu, přispěl později v letech 1965 - 69 k obnovení výuky na zrušeném gymnáziu. V roce 1965 a 1966 se vedení Výboru pro oslavy 100. výročí založení gymnázia obrátilo na prof. Kahudu, tehdy 1. náměstka ministra školství v Praze. Našlo u něho nejen dveře otevřené, ale i plné pochopení a podporu gymnaziálním tradicím i snahám o obnovení gymnázia.

Prof. RNDr. a PaedDr. František Kahuda, CSc., zemřel dne 12. 2. 1987.